Birthday Wishes

We wish you a very happy birthday!

Diya Tomar (IX B)

Abhiraj Agarwal (V A)

Vedika Yadav (IV C)